Description

çdo mjet arsimor ose proces që synon t'i bëjë politikëbërësit dhe aktorët e tjerë në BE dhe Shtetet Anëtare më të vetëdijshëm për çështjet e barazisë gjinore, ndërtimin e kompetencës së tyre gjinore dhe aftësimin e tyre për të promovuar qëllimet e barazisë gjinore në punën e tyre në të gjitha nivelet

Additional notes and information

Trajnimi për barazinë gjinore është kuptuar që mbulon një gamë të gjerë të mjeteve dhe proceseve të ndryshme arsimore: aktivitete trajnimi dhe kurse studimi; induktimi i stafit; module në internet; materiale udhëzuese dhe burimet përkatëse; aranzhimet e konsulencës; dhe rrjetet për ndarjen e ekspertizës.