Description

секоја образовна алатка или процес чија цел е да се подигне свесноста на креаторите на политиките и другите актери во ЕУ и во земјите членки за прашања од областа на родовата еднаквост, да се изградат нивните компетенции за родова еднаквост и да им се овозможи да ги промовираат целите за родова еднаквост на сите нивоа од нивното работење

Additional notes and information

Обуките за родова еднаквост опфаќаат широк опсег на различни образовни алатки и процеси: обуки и курсеви лице в лице, воведни обуки за нововработените, онлајн модули, референтни материјали и збирки на ресурси, договори за консултантски работи и мрежи за споделување искуства.