Description

Hariduslik vahend või protsess, mille eesmärk on parandada ELi ja liikmesriikide poliitikakujundajate ning teiste töötajate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, suurendada nende soolise võrdõiguslikkuse kompetentsi ning võimaldada neil edendada soolise võrdõiguslikkuse eesmärke oma töös kõikidel tasanditel

Additional notes and information

Soolise võrdõiguslikkuse koolitus võib toimuda erinevate haridusmeetodite abil, nagu koolitused ja kursused, personali sisseelamisprogrammid, veebimoodulid, juhendmaterjalid, konsultatsioonid ja kogemuste jagamise võrgustikud.