Description

aktivitete ekonomike të papaguara të kryera për përfitime të drejtpërdrejta të familjes ose për familjet e të afërmve ose miqve mbi një bazë reciproke, duke përfshirë punën e përditshme shtëpiake dhe një larmi të madhe të aktiviteteve vetësiguruese dhe / ose aktivitet profesional, qoftë si një profesion i vetëm ose dytësor