Description

aspekt i çdo çështjeje që ka të bëjë me barazinë, të tilla si seksi, gjinia, mosha, raca, etnia, aftësia e kufizuar, orientimi seksual ose identiteti gjinor

Additional notes and information

Integrimi dhe vlerësimi i dimensioneve të barazisë ka një rëndësi të veçantë në analizimin dhe vlerësimin e politikave, programeve dhe masave për arritjen e barazisë.