Description

Аспектът на всеки въпрос, който е свързан с равенството, като например пол, възраст, раса, етническа принадлежност, увреждане, сексуална ориентация или полова идентичност.

Additional notes and information

Интегрирането и оценяването на измеренията на равенството е от особено значение за анализиране и оценяване на политики, програми и мерки за постигане на равенство.