Description

bet koks su lygybe susijusio klausimo, kaip antai, biologinės ir socialinės lyties, amžiaus, rasės, kilmės, negalios, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, aspektas

Additional notes and information

Lyčių aspekto įtraukimas ir vertinimas ypač svarbus analizuojant ir įvertinant politikas, programas ir priemones lygybei užtikrinti.