Description

aspekter av en fråga som rör jämställdhet, såsom kön, genus, ålder, ras, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet

Additional notes and information

Integreringen och bedömningen av jämställdhetsdimensioner är särskilt viktigt vid analys och bedömning av politik, program och åtgärder för att uppnå jämställdhet.