Description

subjekt poverený presadzovaním, analyzovaním, monitorovaním a podporovaním rovnakého zaobchádzania v národnom kontexte

Additional notes and information

Tieto subjekty môžu byť súčasťou agentúr, ktoré sú zodpovedné za ochranu ľudských práv alebo zachovanie práv jednotlivcov na vnútroštátnej úrovni. Právomoci subjektov pre rovnaké zaobchádzanie spočívajú a) v poskytovaní nezávislej pomoci obetiam diskriminácie pri podávaní žaloby z dôvodov diskriminácie, b) vo vykonávaní nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie a zverejňovaní nezávislých správ a c) vo vydávaní odporúčaní, ktoré sa týkajú akejkoľvek otázky súvisiacej s takouto diskrimináciou. Môžu mať relatívne špecifický mandát súvisiaci s diskrimináciou na základe pohlavia a rodu alebo širší mandát na boj proti diskriminácii z rôznych dôvodov, vrátane veku, zdravotného postihnutia, pohlavia a rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.