Description

organ powołany do promowania, analizowania, nadzorowania i wspierania równego traktowania w kontekście krajowym

Additional notes and information

Organy te mogą być częścią agencji pełniących swoje obowiązki na szczeblu krajowym zajmujących się ochroną praw człowieka oraz praw jednostek. Do kompetencji organów ds. równości należy a) udzielanie niezależnego wsparcia ofiarom dyskryminacji wnoszącym skargi o dyskryminację, b) prowadzenie niezależnych sondaży dotyczących dyskryminacji i publikowanie niezależnych raportów oraz c) udzielanie rekomendacji w sprawach związanych z dyskryminacją. Mogą one posiadać konkretny mandat związany z dyskryminacją ze względu na płeć lub płeć społeczno-kulturową lub szerszy mandat do przeciwdziałania dyskryminacji z różnych powodów, w tym wiek, niepełnosprawność, płeć i płeć społeczno-kulturowa, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub wiara, orientacja seksualna lub tożsamość płciowa.