Description

įstaigos, įgaliotos skatinti, analizuoti, stebėti ir remti lygybę nacionaliniame kontekste

Additional notes and information

Šios įstaigos gali būti organų, atsakingų už žmogaus ar asmens teisių užtikrinimą nacionaliniu lygiu, dalis. Lygybės įstaigos turi kompetenciją a) teikti nepriklausomą pagalbą diskriminacijos aukoms, kai pateikiami skundai dėl diskriminacijos, b) atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos ir skelbti nepriklausomas ataskaitas ir c) teikti rekomendacijas bet kokiu su tokia diskriminacija susijusiu klausimu. Joms gali būti suteikti palyginti konkretūs, su diskriminacija dėl biologinės ir socialinės lyties susieti įgaliojimai, arba platesni įgaliojimai kovoti su diskriminacija keliais pagrindais, įskaitant amžių, negalią, biologinę ir socialinę lytį, rasę ar etninę kilmę, religiją ar tikėjimą, seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę.