Description

åtgärd som syftar till att påskynda förbättringen av kvinnors ställning med avsikten att uppnå substantiell jämställdhet med män och att få till stånd de strukturella, sociala och kulturella förändringar som krävs för att åtgärda tidigare och nuvarande former och effekter av diskriminering av kvinnor samt att kompensera dem för ojämlikheter och skada som de utsatts för

Additional notes and information

term som används i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Med denna term anges uttryckligen den ”tillfälliga” naturen hos sådana särskilda åtgärder medan betydelsen hos termen ”särskild” är att åtgärderna utformats för att tjäna ett specifikt mål och inte att beteckna kvinnor som utsätts för diskriminering som svaga, sårbara och i behov av extra eller ”särskilda” åtgärder för att delta eller konkurrera i samhället.
Användningen av särskilda åtgärder avser inte en särskild tjänst utan snarare ett berättigande. Särskilda åtgärder är avgörande för att säkerställa lika möjligheter till deltagande och konkurrens i olika områden av det sociala livet där sociala, hälsomässiga och ekonomiska bördor kan läggas på kvinnor som en följd av könsstereotyper eller deras roll i samband med moderskap.