Description

opatrenie zamerané na urýchlenie zlepšenia postavenia žien s cieľom dosiahnuť skutočnú rovnosť s mužmi a uskutočnenie štrukturálnych, sociálnych a kultúrnych zmien potrebných na nápravu minulých a súčasných foriem a účinkov diskriminácie žien, ako aj na zabezpečenia toho, aby boli za vzniknuté nerovnosti a ujmu odškodnené; pojem, ktorý sa používa v Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

Additional notes and information

Tento výraz výslovne uvádza, že ide o „dočasný“ charakter takýchto osobitných opatrení, zatiaľ čo význam pojmu „osobitný“ spočíva v tom, že opatrenia sú navrhnuté tak, aby slúžili konkrétnemu cieľu a aby nepovažovali ženy, ktoré sú vystavené diskriminácii, za slabé, zraniteľné a také, ktoré potrebujú mimoriadne alebo „osobitné“ opatrenia, ktorý by im umožnili zastúpenie v spoločnosti alebo v nej verejne súťažiť. Použitie osobitných opatrení nenaznačuje osobitnú výhodu, ale skôr nárok. Osobitné opatrenia sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých príležitostí v oblasti zastúpenia a hospodárskej súťaže v rôznych oblastiach spoločenského života, v ktorých môže byť sociálne, zdravotné a ekonomické zaťaženie žien v dôsledku rodových stereotypov alebo ich úlohy v materstve.