Description

opatření, jehož cílem je urychlit zlepšování postavení žen a dosáhnout jejich skutečné rovnosti s muži, jakož i uskutečnit strukturální, sociální a kulturní změny nezbytné k nápravě minulých i současných forem a dopadů diskriminace žen a poskytnout ženám náhradu za nerovnost a utrpěnou újmu

Additional notes and information

Termín „dočasné zvláštní opatření“ je použit v Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, která se výslovně zmiňuje o „dočasnosti“ takových zvláštních opatření, přičemž slovo „zvláštní“ znamená, že tato opatření mají sloužit určitému cíli a nemají ženy vystavené diskriminací škatulkovat jako slabé, zranitelné osoby, které potřebují další nebo „zvláštní“ opatření, aby se mohly plnohodnotně zapojit do společnosti a obstát v ní. Použití zvláštních opatření nepředstavuje zvláštní zvýhodnění, ale spíše vyjadřuje určitý nárok. Zvláštní opatření jsou nezbytná pro zajištění rovných příležitostí účasti a konkurence v různých oblastech společenského života, v nichž mohou být ženy vystaveny sociálnímu, zdravotnímu a ekonomickému zatížení, jež plyne z genderových stereotypů nebo z úlohy žen jako matek.