Description

osiąganie równowagi między nie tylko pracami domowymi i troską o niesamodzielnych krewnych, ale także dodatkowymi obowiązkami i innymi priorytetami życiowymi

Additional notes and information

Formy zatrudnienia powinny być wystarczająco elastyczne, aby umożliwić pracownikom obu płci podejmowanie aktywności związanych z uczeniem się przez całe życie oraz związanych z dalszym rozwojem zawodowym i osobistym, niekoniecznie związanym z wykonywaną pracą. Zagadnienia związane z poprawą szans zawodowych, uczeniem się przez całe życie oraz innymi aktywnościami związanymi z rozwojem zawodowym i osobistym są uważane za drugorzędne dla celów promowania równiejszego podziału obowiązków rodzinnych i domowych, a także obowiązków w miejscu pracy między kobiety i mężczyzn.