Description

Постигане на баланс не само между домакинските задачи и полагането на грижи за зависими роднини, но и между извънучебния план и други приоритети в живота.

Additional notes and information

Условията на работа следва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат работниците и от двата пола да се включват в дейности по учене през целия живот и дейности, свързани с бъдещото им професионално и лично развитие, не задължително пряко свързано с работата на работника. Въпросите, свързани с подобряването на кариерните възможности, ученето през целия живот и други дейности за лично и професионално развитие се считат за вторични спрямо целта за насърчаване на по-равно споделяне между жените и мъжете на отговорностите в семейството и домакинството, както и на работното място.