Description

Stakleni plafon se odnosi na vještačke prepreke i nevidljive barijere koje ženama onemogućavaju pristup najvišim upravljačkim položajima u organizaciji, bilo u javnom ili u privatnom i u bilo kojem drugom domenu.

Additional notes and information

Termin „staklo” se koristi jer su ove prepreke očigledno nevidljive i obično su povezane sa održavanjem postojećeg stanja u organizacijama, za razliku od transparentnih i jednakih mogućnosti napredovanja u karijeri za žene i muškarce u organizacijama.