Description

pengesa artificiale dhe barriera të padukshme që ushtrojnë kundër aksesit të grave në pozicionet kryesore vendimmarrëse dhe menaxheriale në një organizatë, qofshin ato publike ose private dhe në çfarëdo fushe

Additional notes and information

Termi ‘qelq’ përdoret sepse këto pengesa janë dukshëm të padukshme dhe zakonisht lidhen me mbajtjen e status quo-së në organizata, në kundërshtim me mundësitë transparente dhe të barabarta të përparimit të karrierës për gratë dhe burrat brenda organizatave.