Description

žmogiškieji ištekliai ir vienodas moterų ir vyrų dalyvavimas visų sričių darbuose, projektuose ar programose

Additional notes and information

Remiantis lyčių lygybės scenarijumi moterys ir vyrai turėtų dalyvauti proporcingai, atsižvelgiant į jų skaičių gyventojų populiacijoje. Tačiau daugelyje sričių moterų dalyvauja mažiau, nei galima būtų tikėtis atsižvelgiant į lyčių pasiskirstymą gyventojų populiacijoje (per mažas moterų skaičius), o vyrų - daugiau nei galima būtų tikėtis (per didelis vyrų skaičius).