Description

qasja që përqendrohet mbi dallimet e ndërtuara mbi baza shoqërore dhe marrëdhënieve të pabarabarta midis grave dhe burrave, duke theksuar nevojën për të sfiduar rolet dhe marrëdhëniet ekzistuese gjinore dhe duke njohur kontributin e grave dhe burrave në zhvillim