Description

systematiskt övervägande av skillnader i förutsättningar, situationen för och behov hos kvinnor och män i all politik och alla åtgärder

Additional notes and information

Jämställdhetsintegrering innebär en (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Integrering av ett jämställdhetsperspektiv innebär en process där en bedömning görs av hur kvinnor och män påverkas av planerade åtgärder, inbegripet lagstiftning, politik eller program, inom samtliga områden och på samtliga nivåer. Det är ett sätt att göra kvinnors såväl som mäns behov och erfarenheter till en integrerad dimension i utformningen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av politik och program inom samtliga politiska, ekonomiska och samhälleliga områden så att kvinnor och män kan gynnas på ett jämställt sätt och ojämlikhet inte bevaras. Det slutgiltiga målet är att uppnå jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering är en kompletterande strategi och ska inte ersätta riktad, kvinnocentrerad politik och kvinnocentrerade program, jämställdhetslagstiftning, institutionella mekanismer för jämställdhet mellan kvinnor och män och särskilda åtgärder som syftar till att minska könsrelaterade skillnader mellan kvinnor och män.