Description

Систематско разматрање разлика између услова, ситуација и потреба жена и мушкараца у свим политикама и акцијама.

Additional notes and information

Укључивање рода је (ре)организација, унапређење, развој и евалуација политичких процеса, тако да актери који су обично укључени у креирање политика укључују перспективу родне равноправности у све политике на свим нивоима и у свим фазама. Укључивање родне перспективе је поступак процене импликација било које планиране акције на жене и мушкарце, укључујући законодавство, политике или програме, у свим областима и на свим нивоима. То је начин да бриге и искуства жена и мушкараца постану интегрална димензија креирања, спровођења, прац́ења и евалуације политика и програма у свим политичким, економским и друштвеним сферама тако да жене и мушкарци имају једнаку корист, а неједнакост није присутна. Крајњи циљ је постизање родне равноправности. Родно укључивање је комплементарна стратегија, а не замена за политике и програме усмерене на жене, законодавство о родној равноправности, институционалне механизме за родну равноправност и специфичне интервенције чији је циљ да се смањи родна разлика.