Description

shqyrtim sistematik i ndryshimeve midis kushteve, situatave dhe nevojave të grave dhe burrave në të gjitha politikat dhe veprimet.

Additional notes and information

qendërsimi gjinor është (ri) organizimi, përmirësimi, zhvillimi dhe vlerësimi i proceseve të politikave, në mënyrë që një perspektivë e barazisë gjinore të përfshihet në të gjitha politikat në të gjitha nivelet dhe të gjitha fazat, nga aktorët normalisht të përfshirë në politikëbërje. Përfshirja e perspektivës gjinore është procesi i vlerësimit të ndikimit për gratë dhe burrat nga çdo veprim i planifikuar, përfshirë legjislacionin, politikat ose programet, në të gjitha fushat dhe në të gjitha nivelet. Është një mënyrë për t'i bërë shqetësimet dhe përvojat e grave si dhe burrave një dimension integral të hartimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të politikave dhe programeve në të gjitha sferat politike, ekonomike dhe shoqërore në mënyrë që gratë dhe burrat të përfitojnë në mënyrë të barabartë, dhe pabarazia nuk përjetësohet. Qëllimi përfundimtar është arritja e barazisë gjinore. qendërsimi gjinor është një strategji plotësuese dhe jo një zëvendësim për politikat dhe programet e synuara, në qendër të grave, legjislacionin për barazinë gjinore, mekanizmat institucionalë për barazinë gjinore dhe ndërhyrjet specifike që synojnë të mbyllin hendekun gjinor.