Description

systematyczne rozpatrywanie różnicach w warunkach, sytuacji i potrzebach kobiet i mężczyzn we wszystkich strategiach i działaniach

Additional notes and information

Uwzględnianie aspektu płci to (re)organizacja, poprawa, rozwój i ocena procesów kształtowania polityki, aby perspektywa równości płci została włączona do wszystkich strategii na każdym poziomie i każdym etapie przez podmioty zwykle zajmujące się kształtowaniem polityki. Uwzględnianie aspektu płci jest procesem oceniania następstw planowanych działań dla kobiet i mężczyzn, w tym prawodawstwa, polityk i programów, na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach. Jest to sposób uczynienia z obaw i doświadczeń zarówno kobiet, jak i mężczyzn integralnego wymiaru tworzenia, wdrażania, monitorowania i oceny polityk i programów we wszystkich sferach politycznych, gospodarczych i społecznych, aby kobiety i mężczyźni mogli czerpać równe korzyści, a nierówności nie były umacniane. Uwzględnianie aspektu płci jest komplementarną strategią, a nie substytutem dla ukierunkowanych polityk i programów skupiających się na kobietach, ustawodawstwa dotyczącego równości płci, mechanizmów instytucjonalnych na rzecz promowania równości płci ani specyficznych interwencji mających na celu usunięcie nierówności w traktowaniu płci.