Description

sistematično upoštevanje razlik v pogojih, položajih in potrebah med ženskami in moškimi v vseh politikah in ukrepih.

Additional notes and information

Integracija načela enakosti spolov je (re)organizacija, izboljšanje, razvoj in ocenjevanje procesov javnih politik, tako da akterji, ki navadno sodelujejo pri oblikovanju politik, v vse politike na vseh ravneh in stopnjah vključijo vidik enakosti spolov.
Integracija vidika spola je proces ocenjevanja posledic vsakega načrtovanega ukrepa za ženske in moške, vključno z zakonodajo, politikami ali programi na vseh področjih in vseh ravneh. S tem postanejo vprašanja in izkušnje žensk in moških sestavna razsežnost oblikovanja, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja politik in programov na vseh področjih, tako da enako koristijo ženskam in moškim, in se ne ohranja neenakost. Končni cilj je doseči enakost spolov.
Integracija načela enakosti spolov je dopolnilna strategija, in ni nadomestek za ciljne politike in programe, osredotočene na ženske, zakonodajo o enakosti spolov, institucionalne mehanizme za enakost spolov in posebne ukrepe, namenjene odpravljanju razlik med spoloma.