Description

Систематично отчитане на разликите между условията, положенията и нуждите на жените и мъжете във всички политики и действия.

Additional notes and information

Интегриране на равнопоставеността между жените и мъжете е (ре)организацията, подобряването, развитието и оценяването на процесите на правене на политики, така че равенството между половете да бъде във фокуса на всички политики, на всички нива и на всички етапи в процеса на създаването им. Интегрирането на равнопоставеността на половете е процесът на оценяване на последиците за жените и мъжете от всяко планирано действие, включително законодателство, политики или програми, във всички области и на всички нива. По този начин опитът и проблемите на жените, както и на мъжете, могат да бъдат взети предвид при изготвянето, прилагането, наблюдението и оценяването на политики и програми във всички политически, икономически и обществени сфери, така че жените и мъжете да се ползват равнопоставено от тях, а неравенствата да бъдат прекратени. Крайната цел е да се постигне равенство между половете. Интегрирането на принципа на равнопоставеността на жените и мъжете е допълваща стратегия и не заменя целенасочените политики и програми, с целева група – жени, законодателството относно равенството между половете, институционалните механизми за равенство между половете и специфичните мерки, целящи преодоляване на разликите между половете.