Description

Naisten ja miesten olosuhteiden, tilanteiden ja tarpeiden välisten erojen järjestelmällinen huomioon ottaminen kaikilla politiikan aloilla ja kaikissa toimissa

Additional notes and information

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on poliittisten prosessien (uudelleen)järjestelyä, parantamista, kehittämistä ja arviointia siten, että päätöksentekoon tavallisesti osallistuvat toimijat ottavat sukupuolten tasa-arvoa koskevan näkökulman mukaan kaikkiin politiikanaloihin kaikissa vaiheissa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on prosessi, jossa arvioidaan kaikkien suunniteltujen toimien seuraukset naisille ja miehille, mukaan lukien lainsäädäntö, toimintalinjat tai ohjelmat kaikilla aloilla ja kaikilla tasoilla. Siten saadaan sekä naisten että miesten huolenaiheista ja kokemuksista toimintalinjojen ja ohjelmien suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin olennainen ulottuvuus kaikilla politiikan, talouden ja yhteiskunnan aloilla siten, että naiset ja miehet hyötyvät yhdenvertaisesti eikä epätasa-arvoa säilytetä. Perimmäinen tavoite on sukupuolten tasa-arvon aikaansaaminen. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on täydentävä strategia, eikä sillä korvata kohdennettuja, naisiin keskittyviä toimintalinjoja ja ohjelmia, sukupuolten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä, sukupuolten tasa-arvoa koskevia institutionaalisia mekanismeja ja erityistoimia, joilla pyritään poistamaan sukupuolten välinen kuilu.