Description

individers och gruppers rätt att erhålla en snabb, effektiv och rättvis insats för att skydda deras rättigheter, förhindra eller lösa tvister och kontrollera maktmissbruk genom en öppen och effektiv process med tillgängliga, överkomliga och ansvarsutkrävande mekanismer som utförs på grundval av jämlikhet

Additional notes and information

Stater har skyldigheter inom internationell lagstiftning att säkerställa tillgången till rättvisa. Kvinnors tillgång till rättvisa är en rättslig och konstitutionell ram som säkerställer kvinnors rättigheter men utan utbildning, medvetenhet om rättigheter och befogenhet att fatta beslut har kvinnor ofta ingen reell möjlighet att göra anspråk på sina rättigheter, erhålla rättshjälp eller att få en domstolsprövning. I ett förfarandemässigt hänseende innebär tillgång till rättvisa att tillhandahålla de som önskar säkerställa sina oförytterliga rättigheter följande: lämplig och begriplig information om deras rättigheters omfattning och hur de får tillgång till dem, en lättillgänglig infrastruktur (i både formellt och praktiskt hänseende) för att skaffa denna information och sedan handla utifrån den, kvaliteten på denna infrastrukturs funktion i praktiken och förtroende för infrastrukturens användbarhet och integritet. För att undvika sekundär viktimisering och stigmatisering av kvinnor under rättsliga processer krävs hänsynstagande till jämställdhetsaspekter. En faktisk rättviseaspekt med fokus på att säkerställa att rättsliga och juridiska följder är rättvisa och skäliga i sig.