Description

indivīdu un grupu tiesības saņemt ātru, efektīvu un taisnīgu atbildi, lai aizsargātu savas tiesības, novērstu vai risinātu strīdus un kontrolētu ļaunprātīgu varas izmantošanu, izmantojot pārredzamu un efektīvu procesu, kurā ir vispārīgi un finansiāli pieejami un uzticami mehānismi, kas īstenoti, pamatojoties uz līdztiesību

Additional notes and information

Saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem valstu pienākums ir nodrošināt tiesu pieejamību. Tiesu pieejamība sievietēm ir juridiska un konstitucionāla sistēma, kas garantē sieviešu tiesības, taču bez izglītības, informācijas par tiesībām un lēmumu pieņemšanas pilnvarām sievietes bieži vien nespēj pieprasīt savas tiesības, saņemt juridisku palīdzību vai vērsties tiesā. Procesuālā izpratnē tiesu pieejamība nozīmē, ka personām, kas cenšas nodrošināt savas nostiprinātās tiesības, tiek sniegta atbilstoša un saprotama informācija par šo tiesību aptvērumu un pieejamības veidiem; viegli pieejama infrastruktūra gan formālā, gan praktiskā izpratnē, lai iegūtu šo informāciju un izmantotu to; šīs infrastruktūras darbības kvalitāte praksē un pārliecība par infrastruktūras lietderību un integritāti. Lai novērstu sieviešu sekundāro viktimizāciju un stigmatizāciju tiesvedībā, nepieciešama dzimumsensitīva pieeja. Tiesiskuma būtisks aspekts ir nodrošināt, ka juridiskie un tiesiskie rezultāti paši par sevi ir “taisnīgi un objektīvi”.