Description

asmenų ir grupių teisė gauti greitą, veiksmingą ir teisingą atsakymą, kad apgintų savo teises, užkardytų ar spręstų ginčus ir kontroliuotų piktnaudžiavimą galia, pasitelkus skaidrų ir veiksmingą procesą, kurio mechanizmai yra pasiekiami, prieinami, kontroliuojami ir tvarkomi remiantis lygybės principu

Additional notes and information

Remiantis tarptautine teise valstybės įpareigotos užtikrinti teisę kreiptis į teismą. Moterų teisė kreiptis į teismą yra teisinė ir konstitucinė sistema, kuri garantuoja šias teises, tačiau moterys dažnai jų nežino, neišmano ir neturi sprendimų galios, todėl negali reikalauti savo teisių gauti teisinę pagalbą ar kreiptis į teismą. Procesine prasme, teisė kreiptis į teismą reiškia, kad asmenims, norintiems užtikrinti savo teises, turi būti suteikta: tinkama ir suprantama informacija apie šių teisių taikymo sritį ir kaip ją gauti; lengvai prieinama infrastruktūra – ir formaliąja, ir praktine prasme – suteikianti galimybę gauti informaciją ir imtis veiksmų remiantis ja; tinkama šios infrastruktūros praktinio funkcionavimo kokybė; ir užtikrintas pasitikėjimas infrastruktūros naudingumu ir vientisumu. Norint išvengti antrinės moterų viktimizacijos ir stigmatizacijos teisminių procesų metu būtina laikytis lyčiai jautraus požiūrio. Esmininis teisingumo aspektas yra skirtas užtikrinti, kad teisiniai ir teisminiai rezultatai būtų „teisingi ir nešališki".