Description

Ravnopravan pristup pravdi znači pravo pojedinaca i grupa na brzi, efikasni i pravični odgovor kako bi zaštitili svoja prava, spriječili ili riješili sporove i kontrolisali zloupotrebu vlasti kroz transparentan i efikasan proces, u kojem su mehanizmi dostupni, pristupačni i odgovorni, kao i provedeni na principima ravnopravnosti.

Additional notes and information

Države imaju obaveze prema međunarodnom pravu da osiguraju pristup pravdi. Pristup žena pravdi je pravni i ustavni okvir koji garantuje ženska prava, ali bez obrazovanja, svijesti o pravima i moći donošenja odluka, žene često nisu u mogućnosti da traže svoja prava, dobiju pravnu pomoć ili idu na sud. U proceduralnom smislu pristup pravdi podrazumijeva da se onima koji žele da ostvare svoja prava pruži sljedeće: odgovarajuće i razumljive informacije o obimu ovih prava i kako da im se pristupi; lako dostupna infrastruktura – i u formalnom i u praktičnom smislu – za dobijanje ovih informacija i potom postupanje po njima; kvalitet funkcionisanja ove infrastrukture u praksi; i povjerenje u korisnost i integritet infrastrukture. Da bi se izbjegla sekundarna viktimizacija i stigmatizacija žena tokom pravnih postupaka, potreban je rodno osjetljiv pristup. Suštinski aspekt pravde fokusira se na osiguravanje onih pravnih i sudskih ishoda koji su i sami „pravedni i pravični”.