Description

právo jednotlivcov a skupín na rýchlu, účinnú a spravodlivú reakciu s cieľom ochrániť ich práva, zabrániť sporom alebo ich riešiť a zabezpečiť kontrolu nad zneužívaním moci prostredníctvom transparentného a efektívneho procesu, v rámci ktorého sú mechanizmy ľahko dostupné, prístupné z hľadiska výdavkov a umožňujú vyvodiť zodpovednosť, pričom sa vykonávajú na báze rovnosti

Additional notes and information

Štáty majú podľa medzinárodného práva povinnosť zabezpečiť prístup k spravodlivosti. Prístup žien k spravodlivosti je právny a ústavný rámec, ktorý zaručuje práva žien, ale ak ženy nie sú vzdelané, nemajú povedomie o právach a rozhodovacích právomociach, často nemôžu svoje práva uplatniť, získať právnu pomoc ani sa obrátiť na súd. Prístup k spravodlivosti v procesnom zmysle slova znamená poskytnúť tým, ktorí chcú zachovať svoje priznané práva, nasledujúce informácie: primerané a zrozumiteľné informácie o rozsahu týchto práv a spôsoboch prístupu k nim, ľahko prístupnú infraštruktúru ‒ tak vo formálnom, ako aj praktickom zmysle slova ‒ na získanie týchto informácií a ich následné použitie, kvalitné fungovanie tejto infraštruktúry v praxi a dôveru v jej užitočnosť a integritu. Aby sa zabránilo sekundárnej viktimizácii a stigmatizácii žien počas súdnych konaní, je potrebný rodovo citlivý prístup. Podstatný aspekt spravodlivosti sa zameriava na zabezpečenie toho, aby právne a súdne výstupy boli sami „oprávnené a spravodlivé“.