Description

Право на лица и групи да получават бърз, ефективен и справедлив отговор в защита на техните права, при предотвратяването или разрешаването на спорове и контрола над злоупотребата с власт, чрез прозрачен и ефективен процес, провеждан въз основа на равенството, в който са налице достъпни и очетни механизми.

Additional notes and information

Съгласно международното право държавите са длъжни да осигурят достъп до правосъдие. Достъпът на жените до правосъдие е правна и конституционна норма, която гарантира правата на жените. Ако обаче жените нямат образование, не са осведомени за правата си и нямат правомощия за вземане на решения, те често не могат да упражняват своите права, да получат правна помощ или да заведат съдебно дело. В процедурен смисъл, достъпът до правосъдие означава да се предостави на лицата, желаещи да се възползват от своите безусловни права, следното: подходяща и разбираема информация относно обхвата на тези права и начина за получаване на достъп до тях; непосредствено достъпна инфраструктура – и във формален, и в практически смисъл – за получаване на тази информация, а след това и предприемане на действия във връзка с нея; качеството на функционирането на тази инфраструктура на практика; доверието в полезността и целостта на инфраструктурата. За да се избегне вторично виктимизиране и стигматизация на жените по време на съдебни производства, е необходим чувствителен по отношение на половете подход. Един от материалноправните аспекти на правосъдието е съсредоточен върху гарантирането, че самите правни и съдебни резултати са „справедливи и безпристрастни“.