Description

právo jednotlivců a skupin dosáhnout rychlé, účinné a spravedlivé ochrany jejich práv, předcházení sporům či řešení sporů a kontroly nad zneužíváním moci, a to prostřednictvím transparentního a efektivního řízení, jehož mechanismy jsou k dispozici všem, jsou finančně dostupné a lze z nich vyvodit odpovědnost, přičemž řízení je vedeno na základě rovnosti

Additional notes and information

Státy jsou podle mezinárodního práva povinny zajistit přístup ke spravedlnosti. Přístup žen ke spravedlnosti je zákonný a ústavní rámec, který zaručuje práva žen, ale bez vzdělání, povědomí o vlastních právech a bez rozhodovacích pravomocí ženy často nemají možnost svá práva uplatňovat, získat právní pomoc nebo jít k soudu. V procesním smyslu přístup ke spravedlnosti znamená, že osobám, jež usilují o prosazení svých nezadatelných práv, má být zaručeno toto: náležité a srozumitelné poučení o rozsahu práv a o možnostech jejich uplatnění; infrastruktura, která svou formou i svými postupy umožňuje snadné získání potřebných informací a jejich uplatnění v praxi; dobré fungování této infrastruktury v praxi a důvěra v její užitečnost a spolehlivost. Dále je nutný genderově citlivý přístup, aby se předešlo sekundární viktimizaci a stigmatizaci žen v právních řízeních. Podstatným hlediskem je rovněž důraz na to, aby výsledky právních a soudních řízení byly samy o sobě „rovné a spravedlivé“.