Description

metoda uwzględniania aspektu płci wprowadzająca kwestie związane z równouprawnieniem płci do celów, metodologii oceny, podejścia i zastosowania

Additional notes and information

Monitorowanie i ocena uwzględniające aspekt płci są wykorzystywane w celu sprawdzenia, czy dany program uwzględnia różne priorytety i potrzeby kobiet i mężczyzn, oceny, czy ma wpływ na relacje między płciami i ustalenia aspektów dotyczących płci, które należy włączyć do systemów monitorowania i oceny. Włączenie wyraźnych celów związanych z równouprawnieniem płci i wskaźników na etapie planowania umacnia odpowiedzialność w ramach postępu w kwestiach związanych z równouprawnieniem płci. Efektywne monitorowanie i ocena uwzględniające aspekt płci powinny obejmować zarówno jakościowe, jak i ilościowe dane mierzące wpływ na relacje między płciami. Bez wystarczającej ilości danych dokładna analiza wpływu na równouprawnienie płci byłaby bardzo trudna. To również sugeruje, że przynajmniej wszystkie dane powinny być zbierane, przedstawiane i analizowane z podziałem według płci.