Description

Arvamuste kogum, mis käsitleb meheks olemist, sh käitumisviisid, mis on seotud meeste eeldatava kohaga teatud soorollide ja -suhete raamistikus

Additional notes and information

See hõlmab selliste väärtuste ja normide analüüsimist, mida traditsiooniliselt seostatakse meeste käitumisega teatud ühiskonnas, selliste teemade äratundmist ja nende käsitlemist, millega mehed ja poisid tööturul silmitsi seisavad ning meeste ja poiste võimalike positiivsete rollide edendamist, mis võivad aidata saavutada soolist võrdõiguslikkust.