Description

olika föreställningar om vad det innebär att vara man, inbegripet beteendemönster kopplat till mäns plats inom en specifik uppsättning könade roller och relationer

Additional notes and information

Det inbegriper att ifrågasätta de värderingar och normer kring maskulinitet som samhället har när det gäller mäns beteenden, identifiera och ta itu med frågor som män och pojkar stöter på i arbetslivet och främja de positiva roller som män och pojkar kan ha i jämställdhetsarbetet