Description

nocione të ndryshme se çfarë do të thotë të jesh burrë, përfshirë modelet e sjelljes të lidhura me vendin e burrave në një grup të caktuar rolesh dhe marrëdhëniesh gjinore

Additional notes and information

Ai përfshin pyetjen e vlerave mashkullore dhe normave që shoqëria vendos mbi sjelljen e burrave, identifikimin dhe adresimin e çështjeve me të cilat përballen burrat dhe djemtë në botën e punës dhe promovimin e roleve pozitive që burrat dhe djemtë mund të luajnë në arritjen e barazisë gjinore.