Viešieji pirkimai

EIGE pirkimus vykdo savo finansinių taisyklių 74 straipsnyje nustatyta tvarka, taip pat pagal atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 966/2012 dėl Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikytinų finansinių taisyklių bei šio reglamento taikymo taisyklių pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą Nr. 1268/2012, nuostatas.

Pagal įsteigimo reglamentą – REGLAMENTĄ (EB) Nr. 1922/2006, EIGE yra juridinis subjektas ir gali sudaryti sutartinius santykius su kitomis organizacijomis, kad įvykdytų kokias nors užduotis.

Sutartį galima sudaryti tik sėkmingai įvykdžius griežtas konkursų procedūras pagal ES viešųjų pirkimų taisykles.

Kai būtina ir pagrįsta, EIGE gali kviesti ūkio subjektus dėl abipusiai suderintų pirkimo procedūrų, kai norima pirkti išteklių, darbų ir paslaugų. Jei sutarčių vertė yra nuo 15 000 iki 60 000 eurų, ex-ante vieši pranešimai instituto svetainėje yra pirmasis etapas, kad institutas galėtų sudaryti tokią sutartį.

Profesinį susidomėjimą gali rodyti visi ūkio subjektai, tačiau tik iš anksto atrinkti kandidatai dalyvaus konkurse.

Mažos vertės sutartims taikomos toliau nurodytos bendrosios sąlygos ir nuostatos.