Description

një kornizë gjithëpërfshirëse institucionale që lidh subjekte të ndryshme me mandate, përgjegjësi dhe kompetenca të përcaktuara mirë dhe të përvijuara (megjithëse në disa raste mbivendosen) në një rrjet bashkëpunimi. Qëllimi i përgjithshëm është të sigurojë mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave, të ndihmojë në rimëkëmbjen dhe fuqizimin e tyre të plotë, parandalimin e dhunës me bazë gjinore dhe ndjekjen penale të autorëve të krimit (të ashtuquajturat 3P). Mekanizmat e referimit funksionojnë në bazë të linjave efikase të komunikimit dhe krijojnë rrugë dhe procedura të përshkruara qartë të referimit, me hapa të qartë dhe të thjeshtë vijues.