Description

сеопфатна институционална рамка што поврзува различни субјекти со добро дефинирани и разграничени мандати, одговорности и овластувања (иако тие понекогаш се преклопуваат) во мрежа за соработка. Севкупната цел е да се обезбеди заштита и помош за жртвите, да се помогне во нивното целосно заздравување и јакнење, во превенцијата на родово базираното насилство и кривичниот прогон на сторителите (на англиски исто се нарекуваат „3-P“ - по почетните букви на зборовите prevention, protection, prosecution). Механизмите за упатување функционираат врз основа на ефикасни линии на комуникација и јасно воспоставуваат начини и процедури за упатување, со јасни и едноставни последователни чекори.