Description

komplexný inštitucionálny rámec, ktorý spája rôzne subjekty s jasne definovanými a vymedzenými (aj keď v niektorých prípadoch sa prekrývajúcimi) mandátmi, zodpovednosťami a právomocami do siete spolupráce. Celkovým cieľom je zabezpečiť ochranu a pomoc obetiam, podporu pri ich úplnom zotavení, prevenciu rodovo podmieneného násilia a stíhanie páchateľov (v angličtine sa táto trojica opatrení zvykne označovať ako "3 P" odkazujúc na pojmy "protection", "prevention" a "prosecution"). Mechanizmy odporúčania by mali byť založené na využití účinných komunikačných línií a vytvárať jasne načrtnuté cesty a postupy odporúčania s jednoznačnými a jednoduchými postupnými krokmi.