Description

menaxhimi i kundërvajtësit të ligjit përfshin një varg strategjish që synojnë mbajtjen e përgjegjësve të veprës penale dhe zvogëlimin e sjelljes së dhunshme. Strategji të tilla përfshijnë zbatimin e ligjit dhe zbatimin e sanksioneve të drejtësisë penale kundër kryesit të veprës. Menaxhimi i kundërvajtësve të ligjit mund të përfshijë arrestimin / hetimin, referime në programe për ndryshimin e sjelljes ose programe për abuzimin e alkoolit dhe / ose substancave, si dhe punë indirekte për të menaxhuar rrezikun siç janë prova më intensive, mbikëqyrja e policisë, shkëmbimi i informacionit midis agjencive.