Description

vlerat dhe sjelljet e pranuara zakonisht brenda një organizate, të tilla si orët që punohen, shakatë që konsiderohen të përshtatshme dhe mënyra në të cilën kolegët adresohen

Additional notes and information

Të gjitha këto ushqehen me gjykim kolektiv, të pashprehur për atë që është e rëndësishme, e pranueshme dhe / ose e rëndësishme brenda një organizate. Elementët thelbësore të kulturës organizative janë të nënkuptuar; ato praktikohen në rutinat e përditshme, u japin një drejtim të përbashkët anëtarëve të një organizate dhe janë rezultat i të mësuarit dhe koordinimit të brendshëm brenda një organizate. Për më tepër, ato përbëjnë një pamje specifike të botës. Individët nuk e mësojnë me vetëdije një kulturë organizative, por ata e brendësojnë atë gjatë një procesi të socializimit. Kjo tregon se transformimi institucional mund të ndodhë vetëm nëse merret parasysh kultura organizative.