Description

Двойна отговорност за поддържане на дома и семейството, и извършване на платен труд.

Additional notes and information

Постигането на баланс между професионалния и семейния живот е от централно значение за принципа и целите на насърчаване на равните възможности. Майчинството и разпределянето на труда по пол поставя тази отговорност главно върху жените. Това положение е важен фактор в неравенствата, основани на пола, между половете, и в неравенствата между жените. Конфликтът между тези семейни отговорности и изискванията в работата значително допринасят за неравнопоставеното положение на жените на пазара на труда и слабия напредък към равни възможности и равно третиране на жените и мъжете в заетостта.