Description

përgjegjësi e dyfishtë për mirëmbajtjen e shtëpisë dhe familjes dhe kryerjen e punës me pagesë. Konflikti midis këtyre përgjegjësive familjare dhe kërkesave të punës kontribuon ndjeshëm në disavantazhin e grave në tregun e punës dhe progresin e ngadaltë drejt mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të grave dhe burrave në punësim.

Additional notes and information

Arritja e balancës mes punës dhe jetës familjare është thelbësore për parimin dhe objektivat e promovimit të mundësive të barabarta. Amësia dhe ndarja gjinore e punës e vendos këtë përgjegjësi kryesisht mbi gratë. Kjo situatë është një përcaktuese e rëndësishme e pabarazive të bazuara në gjini, midis gjinive dhe e pabarazive midis grave.