Description

кариерна можност за жени на сите возрасти, што вклучува отпочнување со работа и вршење на специфичните активности на водењето на претпријатие

Additional notes and information

Иако има повеќе жени од мажи во Европа, жените претприемачки претставуваат само една третина од самовработените лица во ЕУ. Постојат некои дополнителни фактори (како усогласувањето на работата и семејството) поради кои претприемништвото е помалку привлечна опција за жените отколку за мажите. Кога се отпочнува и води бизнис, жените се соочуваат и со предизвици како пристапот до финансии, пристапот до информации, обуки и пристапот до мрежи за деловни потреби.