Description

ženy, deti a osoby patriace alebo ktoré sa považujú za patriace do skupiny, ktorá je v znevýhodnenej alebo marginalizovanej pozícii

Additional notes and information

Termín sa často používa zameniteľne s pojmom „znevýhodnená skupina“. Stereotypné predsudky, že „zraniteľnosť“ je charakteristikou, ktorá je vlastná ženám, maskujú skutočnosť, že stereotypné rodové úlohy a postoje a ich diskriminačný vplyv na ženy, ktoré trpia nedostatočným konaním alebo nekonaním zo strany štátov na ich účinné riešenie, uvaľujú na ženy nevýhody, čo môže viesť k zvýšenému riziku, že sa stanú zraniteľnými voči diskriminácii vrátane násilia. Preto sa termín „zraniteľná skupina“ neodporúča a namiesto toho by sa mal používať pojem „znevýhodnená skupina“.