Description

Žene, djeca i osobe koje pripadaju ili se smatra da pripadaju grupama koje su u nepovoljnijem položaju ili marginalizovane, često se nazivaju ranjivim grupama.

Additional notes and information

Termin „ranjive grupe” često se koristi naizmjenično sa terminom „grupe u nepovoljnijem položaju”. Stereotipna predrasuda da je „ranjivost” svojstvena karakteristika žena prikriva činjenicu da stereotipne rodne uloge i stavovi i njihov diskriminatorni utjecaj na žene, podržani nedostatkom aktivnosti/propustima država da se njima efikasno bave, dovode žene u nepovoljan položaj, što može rezultirati povećanim rizikom da postanu ranjive na diskriminaciju, uključujući nasilje. Stoga se izraz „ranjive grupe” ne preporučuje, a umjesto njega treba koristiti „grupe u nepovoljnijem položaju”.