Description

kobiety, dzieci i osoby należące lub uznawane za należące do grupy będącej w niekorzystnej sytuacji lub marginalizowanej

Additional notes and information

Termin stosowany jest wymiennie z terminem „grupa defaworyzowana”. Stereotypowe przekonanie, że „szczególnie trudna sytuacja” jest nieodłączną właściwością kobiet przesłania fakt, że stereotypowe role płciowe i postawy oraz ich dyskryminujący wpływ na kobiety, podtrzymywany przez brak/pomijanie działań ze strony państwa dla skutecznego rozwiązania tego problemu, stawia kobiety w niekorzystnej sytuacji, co może zwiększać ryzyko podatności na dyskryminację, w tym przemoc. Dlatego termin „grupa szczególnie wrażliwa” nie jest zalecany i zamiast tego należy stosować termin „grupa defaworyzowana”.